0 %
*
  • A1-0041-1
燒瓶/燒杯/三角燒瓶
型      號實驗室器材
規      格請參考下方產品敘述
適用產業生技製藥、實驗室
*

品名:圓底燒瓶

產品型號 描述/規格 單位
A1-0041 容量ml:50;頸徑mm:22;球徑mm:51;高度mm:105;內盒PCS:10
A1-0042 容量ml:100;頸徑mm:22;球徑mm:64;高度mm:115;內盒PCS:10
A1-0043 容量ml:250;頸徑mm:34;球徑mm:85;高度mm:145;內盒PCS:10
A1-0044 容量ml:500;頸徑mm:34;球徑mm:105;高度mm:175;內盒PCS:10
A1-0045 容量ml:1000;頸徑mm:42;球徑mm:131;高度mm:210;內盒PCS:10
A1-0046 容量ml:2000;頸徑mm:50;球徑mm:166;高度mm:260;內盒PCS:10
A1-0047 容量ml:2000;頸徑mm:42;球徑mm:166;高度mm:260;內盒PCS:10
A1-0048 容量ml:3000;頸徑mm:65;球徑mm:185;高度mm:295;內盒PCS:1
A1-0049 容量ml:4000;頸徑mm:50;球徑mm:207;高度mm:315;內盒PCS:1
A1-0050 容量ml:5000;頸徑mm:50;球徑mm:223;高度mm:305;內盒PCS:1
A1-0051 容量ml:6000;頸徑mm:51;球徑mm:236;高度mm:330;內盒PCS:1
A1-0052 容量ml:10000;頸徑mm:65;球徑mm:279;高度mm:380;內盒PCS:1
A1-0053 容量ml:12000;頸徑mm:65;球徑mm:295;高度mm:380;內盒PCS:1
A1-0054 容量ml:20000;頸徑mm:76;球徑mm:345;高度mm:515;內盒PCS:1品名:平底燒瓶

產品型號 描述/規格 單位
A1-0061 容量ml:50;頸徑mm:22;球徑mm:51;高度mm:100;內盒PCS:10
A1-0062 容量ml:100;頸徑mm:22;球徑mm:64;高度mm:110;內盒PCS:10
A1-0063 容量ml:250;頸徑mm:34;球徑mm:85;高度mm:140;內盒PCS:10
A1-0064 容量ml:500;頸徑mm:34;球徑mm:105;高度mm:170;內盒PCS:10
A1-0065 容量ml:1000;頸徑mm:42;球徑mm:131;高度mm:200;內盒PCS:10
A1-0066 容量ml:2000;頸徑mm:42;球徑mm:166;高度mm:250;內盒PCS:10
A1-0067 容量ml:3000;頸徑mm:65;球徑mm:185;高度mm:250;內盒PCS:1
A1-0068 容量ml:4000;頸徑mm:50;球徑mm:207;高度mm:300;內盒PCS:1
A1-0069 容量ml:5000;頸徑mm:50;球徑mm:223;高度mm:290;內盒PCS:1
A1-0070 容量ml:6000;頸徑mm:65;球徑mm:236;高度mm:340;內盒PCS:1
A1-0071 容量ml:10000;頸徑mm:65;球徑mm:279;高度mm:400;內盒PCS:1品名:分解燒瓶(長頸)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0081 容量 ml:50;頸徑 mm:22;球徑 mm:51;高度 mm:200;內盒 PCS:10
A1-0082 容量 ml:100;頸徑 mm:22;球徑 mm:60;高度 mm:200;內盒 PCS:10
A1-0083 容量 ml:250;頸徑 mm:34;球徑 mm:81;高度 mm:270;內盒 PCS:10
A1-0084 容量 ml:500;頸徑 mm:34;球徑 mm:101;高度 mm:300;內盒 PCS:10
A1-0085 容量 ml:750;頸徑 mm:34;球徑 mm:115;高度 mm:340;內盒 PCS:10
A1-0086 容量 ml:1000;頸徑 mm:34;球徑 mm:126;高度 mm:350;內盒 PCS:10品名:分解燒瓶(半成品)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0082-1 容量 ml:100;頸徑 mm:35;球徑 mm:60;高度 mm:105;內盒 PCS:10
A1-0083-1 容量 ml:250;頸徑 mm:35;球徑 mm:81;高度 mm:135;內盒 PCS:10
A1-0084-1 容量 ml:500;頸徑 mm:35;球徑 mm:101;高度 mm:165;內盒 PCS:10
A1-0086-1 容量 ml:1000;頸徑 mm:35;球徑 mm:126;高度 mm:205;內盒 PCS:10
A1-0086-2 容量 ml:2000;頸徑 mm:50;球徑 mm:158;高度 mm:240;內盒 PCS:10
A1-0086-5 容量 ml:3000;頸徑 mm:65;球徑 mm:185;高度 mm:250;內盒 PCS:1品名:蒸餾燒瓶(Engler)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0087 容量 ml:100;頸徑 mm:16;球徑 mm:66;高度 mm:215;側管長度 mm:Ø6×100
A1-0088 容量 ml:125;頸徑 mm:17;球徑 mm:68;高度 mm:215;側管長度 mm:Ø7×100
A1-0089 容量 ml:150;頸徑 mm:16;球徑 mm:73;高度 mm:223;側管長度 mm:Ø6×100品名:蒸餾燒瓶(Engler)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0091 容量 ml:125;頸徑 mm:19/26;球徑 mm:68:高度 mm:215;側管長度mm:Ø7×100

品名:低型燒杯附刻度

產品型號 描述/規格 單位
A1-0001 容量ml:5;外徑mm:22;高度mm:30;內盒PCS:10
A1-0002 容量ml:10;外徑mm:26;高度mm:35;內盒PCS:10
A1-0003 容量ml:25;外徑mm:32;高度mm:48;內盒PCS:10
A1-0004 容量ml:50;外徑mm:42;高度mm:60;內盒PCS:10
A1-0005 容量ml:100;外徑mm:51;高度mm:71;內盒PCS:10
A1-0006 容量ml:150;外徑mm:55;高度mm:81;內盒PCS:10
A1-0007 容量ml:250;外徑mm:69;高度mm:95;內盒PCS:10
A1-0008 容量ml:400;外徑mm:82;高度mm:100;內盒PCS:10
A1-0009 容量ml:600;外徑mm:90;高度mm:125;內盒PCS:10
A1-0010 容量ml:800;外徑mm:98;高度mm:136;內盒PCS:10
A1-0011 容量ml:1000;外徑mm:106;高度mm:145;內盒PCS:10
A1-0012 容量ml:2000;外徑mm:132;高度mm:185;內盒PCS:10
A1-0013 容量ml:3000;外徑mm:153;高度mm:210;內盒PCS:4
A1-0014 容量ml:5000;外徑mm:170;高度mm:270;內盒PCS:1
A1-0015 容量ml:10000;外徑mm:217;高度mm:350;內盒PCS:1品名:高型燒杯附刻度

產品型號 描述/規格 單位
A1-0021 容量ml:50;外徑mm:38;高度 mm:66; 內盒 PCS:10
A1-0022 容量ml:100;外徑mm:47;高度 mm:80; 內盒 PCS:10
A1-0023 容量ml:150;外徑mm:53;高度 mm:96;內盒 PCS:10
A1-0024 容量ml:250;外徑mm:60;高度 mm:120;內盒 PCS:10
A1-0025 容量ml:400;外徑mm:70;高度 mm:130;內盒 PCS:10
A1-0026 容量ml:600;外徑mm:82;高度 mm:143;內盒 PCS:10
A1-0027 容量ml:800;外徑mm:89;高度 mm:171;內盒 PCS:10
A1-0028 容量ml:1000;外徑mm:95;高度 mm:185;內盒 PCS:10
A1-0029 容量ml:2000;外徑mm:118;高度 mm:236;內盒 PCS:10
A1-0030 容量ml:3000;外徑mm:135;高度 mm:280;內盒 PCS:2品名:高型燒杯附刻度

產品型號 描述/規格 單位
A1-0031 容量 ml:150;下徑 mm:59;上徑 mm:49;高度 mm:87;內盒 PCS:10
A1-0032 容量 ml:250;下徑 mm:68;上徑 mm:52;高度 mm:105;內盒 PCS:10
A1-0033 容量 ml:500;下徑 mm:86;上徑 mm:59;高度 mm:142;內盒 PCS:10品名:刻度三角燒瓶(細口)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0220 容量ml:25;頸口mm:22;下徑mm:42;高度mm:70;內盒PCS:10
A1-0221 容量ml:50;頸口mm:22;下徑mm:51;高度mm:85;內盒PCS:10
A1-0222 容量ml:100;頸口mm:22;下徑mm:64;高度mm:105;內盒PCS:10
A1-0222-8 容量ml:150;頸口mm:22;下徑mm:74;高度mm:105;內盒PCS:10
A1-0223 容量ml:200;頸口mm:34;下徑mm:79;高度mm:131;內盒PCS:10
A1-0224 容量ml:250;頸口mm:34;下徑mm:85;高度mm:140;內盒PCS:10
A1-0225 容量ml:300;頸口mm:34;下徑mm:87;高度mm:156;內盒PCS:10
A1-0226
容量ml:500;頸口mm:34;下徑mm:105;高度mm:175;內盒PCS:10
A1-0227 容量ml:1000;頸口mm:42;下徑mm:131;高度mm:220;內盒PCS:10
A1-0228 容量ml:2000;頸口mm:50;下徑mm:166;高度mm:280;內盒PCS:10
A1-0229 容量ml:3000;頸口mm:50;下徑mm:187;高度mm:310;內盒PCS:2
A1-0230 容量ml:5000;頸口mm:50;下徑mm:220;高度mm:365;內盒PCS:1品名:刻度三角燒瓶(廣口)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0231 容量ml:25;頸口mm:31;下徑mm:43;高度mm:70;內盒PCS:10
A1-0232 容量ml:50;頸口mm:34;下徑mm:51;高度mm:85;內盒PCS:10
A1-0233 容量ml:100;頸口mm:34;下徑mm:64;高度mm:105;內盒PCS:10
A1-0234 容量ml:200;頸口mm:50;下徑mm:79;高度mm:131;內盒PCS:10
A1-0235 容量ml:250;頸口mm:50;下徑mm:85;高度mm:140;內盒PCS:10
A1-0236 容量ml:300;頸口mm:50;下徑mm:87;高度mm:156;內盒PCS:10
A1-0237 容量ml:500;頸口mm:50;下徑mm:105;高度mm:175;內盒PCS:10
A1-0238 容量ml:1000;頸口mm:50;下徑mm:131;高度mm:220;內盒PCS:10
A1-0239 容量ml:2000;頸口mm:72;下徑mm:153;高度mm:275;內盒PCS:10品名:螺旋蓋三角燒瓶

產品型號 描述/規格 單位
A1-0240 容量ml:100;瓶蓋mm:GL25;下徑mm:64;高度mm:109;內盒PCS:10
A1-0241 容量ml:250;瓶蓋mm:GL32;下徑mm:85;高度mm:145;內盒PCS:10
A1-0242 容量ml:500;瓶蓋mm:GL32;下徑mm:105;高度mm:180;內盒PCS:10
A1-0243 容量ml:1000;瓶蓋mm:GL32;下徑mm:131;高度mm:225;內盒PCS:10品名:碘量瓶

產品型號 描述/規格 單位
A1-0244 容量ml:100;磨砂口徑;29/32;內PC盒S:10
A1-0245 容量ml:250;磨砂口徑;29/32;內PC盒S:10
A1-0246 容量ml:500;磨砂口徑;29/32;內PC盒S:10