0 %
*
  • A1-0700
血清瓶
型      號實驗室器材
規      格請參考下方產品敘述
*

品名:寬口血清瓶
產品型號 描述/規格 單位
A1-0700 血清瓶容量 ml:500;直徑 mm:101;高度 mm:148;內盒 pcs:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0701 血清瓶容量 ml:1000;直徑 mm:101;高度 mm:218;內盒 pcs:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0702 血清瓶容量 ml:2000;直徑 mm:136;高度 mm:248;內盒 pcs:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0703 血清瓶容量 ml:5000;直徑 mm:182;高度 mm:311;內盒 pcs:1;備註:德製 SCHOTT
A1-0704 血清瓶容量 ml:10000;直徑 mm:227;高度 mm:395;內盒 pcs:1;備註:德製 SCHOTT
A1-0705 血清瓶容量 ml:20000;直徑 mm:288;高度 mm:483;內盒 pcs:1;備註:德製 SCHOTT品名:白色血清瓶,附刻度耐熱至140℃(藍蓋)
產品型號 描述/規格 單位
A1-0130 容量 ml:25;瓶蓋 GL:25;外徑 mm:36;高度 mm:74;內盒 PCS:10
A1-0131 容量 ml:50;瓶蓋 GL:32;外徑 mm:46;高度 mm:91;內盒 PCS:10 個'
A1-0132 容量 ml:100;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:56;高度 mm:105;內盒 PCS:10
A1-0132-1 容量 ml:150;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:62;高度 mm:110;內盒 PCS:10
A1-0133
容量 ml:250;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:70;高度 mm:143;內盒 PCS:10
A1-0134 容量 ml:500;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:86;高度 mm:181;內盒 PCS:10
A1-0134-4 容量 ml:750;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:92;高度 mm:200;內盒 PCS:10
A1-0135 容量 ml:1000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:101;高度 mm:230;內盒 PCS:10
A1-0136 容量 ml:2000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:136;高度 mm:267;內盒 PCS:10
A1-0136-2 容量 ml:3500;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:160;高度 mm:295;內盒 PCS:1
A1-0137 容量 ml:5000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:186;高度 mm:340;內盒 PCS:1
A1-0138 容量 ml:10000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:234;高度 mm:415;內盒 PCS:1
A1-0139 容量 ml:15000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:268;高度 mm:450;內盒 PCS:1
A1-0140 容量 ml:15000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:288;高度 mm:510;內盒 PCS:1品名:茶色血清瓶,附刻度耐熱至140℃(藍蓋)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0141
容量 ml:50;瓶蓋 GL:32;外徑 mm:46;高度 mm:87;內盒 PCS:10
A1-0141-1 容量 ml:25;瓶蓋 GL:25;外徑 mm:36;高度 mm:70;內盒 PCS:10
A1-0142 容量 ml:100;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:56;高度 mm:100;內盒 PCS:10
A1-0142-2 容量 ml:150;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:62;高度 mm:110;內盒 PCS:10
A1-0143 容量 ml:250;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:70;高度 mm:138;內盒 PCS:10
A1-0144 容量 ml:500;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:86;高度 mm:176;內盒 PCS:10
A1-0144-2 容量 ml:750;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:92;高度 mm:200;內盒 PCS:10
A1-0145 容量 ml:1000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:101;高度 mm:225;內盒 PCS:10
A1-0146 容量 ml:2000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:136;高度 mm:262;內盒 PCS:10
A1-0146-1 容量 ml:3500;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:160;高度 mm:295;內盒 PCS:1
A1-0147 容量 ml:5000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:186;高度 mm:335;內盒 PCS:1
A1-0148 容量 ml:10000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:234;高度 mm:410;內盒 PCS:1
A1-0149 容量 ml:20000;瓶蓋 GL:45;外徑 mm:288;高度 mm:510;內盒 PCS:1
品名:GLS80寬口血清瓶(茶色)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0700-1 血清瓶容量 ml:500;直徑 mm:101;高度 mm:148;內盒 mm:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0701-1 血清瓶容量 ml:1000;直徑 mm:101;高度 mm:218;內盒 mm:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0702-1 血清瓶容量 ml:2000;直徑 mm:136;高度 mm:248;內盒 mm:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0703-1 血清瓶容量 ml:5000;直徑 mm:182;高度 mm:311;內盒 mm:1;備註:德製 SCHOTT
A1-0704-1 血清瓶容量 ml:10000;直徑 mm:227;高度 mm:395;內盒 mm:1;備註:德製 SCHOTT
A1-0705-1 血清瓶容量 ml:20000;直徑 mm:288;高度 mm:483;內盒 mm:1;備註:德製 SCHOTT品名:SCHOTT DURAN 耐壓玻璃瓶
<註>真空及耐壓筗範圍-1至1.5 bar

產品型號 描述/規格 單位
A1-0706 容量 ml:250(白);瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:70;高度 mm:138;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0707 容量 ml:500(白);瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:86;高度 mm:176;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0708 容量 ml:1000(白);瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:101;高度 mm:225;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0709 容量 ml:250(茶);瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:70;高度 mm:138;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0710 容量 ml:500(茶);瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:86;高度 mm:176;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0711 容量 ml:1000(茶);瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:101;高度 mm:225;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT品名:塑膠披覆血清瓶(DURAN)

產品型號 描述/規格 單位
A1-0850 容量 ml:100;瓶蓋 規格:GL45;直徑 mm:56;高度 mm:100;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0851 容量 ml:250;瓶蓋 規格:GL45;直徑 mm:70;高度 mm:138;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0852 容量 ml:500;瓶蓋 規格:GL45;直徑 mm:86;高度 mm:176;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0853 容量 ml:1000;瓶蓋 規格:GL45;直徑 mm:101;高度 mm:225;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0854 容量 ml:2000;瓶蓋 規格:GL45;直徑 mm:136;高度 mm:260;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0855 容量 ml:5000;瓶蓋 規格:GL45;直徑 mm:182;高度 mm:330;內盒 PCS:1;備註:德製 SCHOTT品名:方型血清瓶

產品型號 描述/規格 單位
A1-0712 血清瓶容量 ml:100;瓶蓋 規格:32GL;直徑 mm:50;高度 mm:109;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0713 血清瓶容量 ml:250;瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:64;高度 mm:143;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0714 血清瓶容量 ml:500;瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:78;高度 mm:181;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT
A1-0715 血清瓶容量 ml:1000;瓶蓋 規格:45GL;直徑 mm:94;高度 mm:222;內盒 PCS:10;備註:德製 SCHOTT