0 %
*
  • A2-1001-1
乾燥器
型      號實驗室器材
規      格請參考下方產品敘述
*

品名:硫酸乾燥器(德製Schott)
產品型號 描述/規格 單位
A2-1001 直徑:Ø 150 mm;DN:150;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1002 直徑:Ø 200 mm;DN:200;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1003 直徑:Ø 250 mm;DN:250;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1004 直徑:Ø 300 mm;DN:300;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
品名:真空乾燥器(德製Schott)

產品型號 描述/規格 單位
A2-1005 直徑:Ø 150 mm;DN:150;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1006 直徑:Ø 200 mm;DN:200;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1007 直徑:Ø 250 mm;DN:250;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1008 直徑:Ø 300 mm;DN:300;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
品名:真空乾燥器(側口)(德製Schott)

產品型號 描述/規格 單位
A2-1009 直徑:Ø 150 mm;DN:150;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1010 直徑:Ø 200 mm;DN:200;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1011 直徑:Ø 250 mm;DN:250;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1012 直徑:Ø 300 mm;DN:300;內盒:1;備註:德製 SCHOTT

品名:硫酸乾燥器用盖

產品型號 描述/規格 單位
A2-1016 直徑:Ø150m/m;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1017 直徑:Ø200m/m;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1018 直徑:Ø250m/m;內盒:1;備註:德製 SCHOTT
A2-1019 直徑:Ø300m/m;內盒:1;備註:德製 SCHOTT


品名:真空乾燥器用拷克

產品型號 描述/規格 單位
A2-1020 材質:鐵氟龍拷克;備註:德製 SCHOTT品名:乾燥器

DN H(總高度)
H
(上層高度mm)
內徑
mm
外徑
mm
150 154 81 172 215
200 202 115 222 270
250 235 120 272 320
300 283 150 332 380品名:乾燥器(蓋)尺寸(MOBILEX TYPE)

DN 高度H 內徑mm 外徑mm GL
150 85 172 215 32
200 94 224 270 32
250 109 274 320 32
300 137 332 380 32